Skip to content

ระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง
(Procurement & Inventory)

การจัดซื้อเป็นกระบวนการที่มีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบ สิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กรที่ร้องขอ โดยจัดซื้อนั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อผลกำไร ผลประกอบการขององค์กรเป็นที่ตั้ง ฝ่ายจัดซื้อจะทำประสานงานในด้านการให้ข้อมูลระหว่างองค์กรไปยังผู้ขายวัตถุดิบให้  โดยมีกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เป็นขั้นตอน เช่น ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ชำระเงิน รับสินค้าเข้าคลัง ซึ่งมีระบบบริหารสินค้าคงคลังจะเข้ามาช่วยด้านความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว  ต้นทุน ตรวจสอบได้ ไม่วุ่นวาย  ยังสามารถบริการสินค้าคงหลังคงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการสินทรัพย์ขององค์กร

procurement-inventory

คุณสมบัติของระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง

 

ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังของเราจะมีฟังก์ชันต่างๆ มากมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการสต็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

1. การติดตามและการจัดการสต็อก (stock tracking) ช่วยให้สามารถติดตามระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจทราบได้อย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในสต็อก อยู่ที่ไหน และในปริมาณเท่าใด
2. การจัดการคำสั่งซื้อ ซอฟต์แวร์สามารถทำให้และจัดการกระบวนการสั่งซื้อ การจัดเก็บ และการใช้สินค้าคงคลังของบริษัทเป็นอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการสร้างคำสั่งซื้อ การติดตาม และการจัดการคำสั่งซื้อ
3. การสแกนบาร์โค้ดและการออก barcode / qrcode ระบบสินค้าคงคลังจำนวนมากรวมการสแกนบาร์โค้ดเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการติดตามสินค้าในขณะที่เคลื่อนผ่านระบบ supply chain
4. การรายงานและการวิเคราะห์ มีเครื่องมือการรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง รูปแบบการขาย และประวัติการสั่งซื้อ ช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการตัดสินใจ
5. การแจ้งเตือนสินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อระดับสต็อกเหลือน้อยหรือเมื่อมีความคลาดเคลื่อน ช่วยป้องกันสินค้าล้นสต็อกหรือสถานการณ์ล้นสต็อก
6. การจัดการซัพพลายเออร์ สามารถติดตามและจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ รวมถึงประวัติการสั่งซื้อ ราคา และระยะเวลารอคอยสินค้า
7. การบูรณาการกับโมดูลอื่น ซอฟต์แวร์จะทำงานร่วมกับระบบธุรกิจอื่นๆ เช่น การบัญชี, CRM หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไหลผ่านแผนกต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
8. การคาดการณ์การประเมิน ระบบขั้นสูงสามารถวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตเพื่อคาดการณ์ยอดขายในอนาคต ช่วยในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพระดับสินค้าคงคลัง
9. การจัดการหลายสถานที่ สำหรับธุรกิจที่มีคลังสินค้าหรือร้านค้าปลีกหลายแห่ง ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังสามารถจัดการสต็อกในสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ได้
10. การจัดการการคืนสินค้า หรือการปรับยอด การจัดการการคืนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเติมสินค้าที่ส่งคืนและดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า

 

Supplier

 • สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ Supplier หรือผู้ผลิตสินค้าได้
 • Supplier  ต่าง ๆ สามารถนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายกับองค์กร ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
 • สามารถระบุสินค้าเป็นหมวด ชื่อสินค้า ลักษณะสินค้า
 • สามารถมีระบบขนส่งที่รวดเร็ว  ก่อให้เกิดกำไรสูงสุด ทำตามใบสั่งซื้อของฝ่ายจัดซื้อ
 • ระบุการหักเงินเมื่อขนส่งล่าช้าได้ของ Supplier  นั้น ๆ

 

 

ใบขอซื้อ (PR)

 • มีระบบออกใบขอซื้อ “PR (Purchase Requisition)” ที่ออกด้วยพนักงานในองค์กร
 • ระบบจะเสนอใบ PR ต่อฝ่ายจัดซื้อโดยอัตโนมัติ เพียงพนักงานต้องการซื้อสินค้าอะไร มาใช้งานภายในองค์กร
 • ฝ่ายจัดซื้อได้รับใบ PR แล้ว จะทำการตรวจสอบพร้อมอนุมัติใบ PR เพื่อออกใบ PO

 

ใบสั่งซื้อ (PO)

 • ระบบสามารถออกใบสั่งซื้อ “PO (Purchase Order)”  ได้อย่างง่ายดาย
 • ฝ่ายจัดซื้อออกใบ PO ที่มาจากใบ PR ในคราวเดียวกัน
 • ที่สำคัญระบบจะทำการรวบรวมรายการสินค้าที่ซ้ำกันมาระบุในใบ PO เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อ
 • ฝ่ายจัดซื้อส่งใบ PO ส่งต่อไปยัง Supplier ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยตรง

 

 

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

 • Stock สินค้า สามารถซึ่งลงเป็นจำนวน Unit ที่ต้องการใช้งาน
 • สามารถดึงรายการจากใบสั่งซื้อ กรณีเมื่อรับสินค้าเข้าแล้วเท่านั้น
 • สามารถปรับยอดจำนวนสินค้าที่ได้มาเกินยอดสั่งซื้อ
 • สามารถโอนสินค้าไปยังสาขาอื่นได้
 • สามารถเบิกสินค้าข้ามสาขาได้เช่นกัน