Skip to content

ระบบบริหารคนไข้ (Patient Management )

ระบบที่ช่วยการบริหารจัดการข้อมูลเวชระเบียน ที่รวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการรักษา การแพ้ยา หรือเอกสารทางการแพทย์ที่ได้รับการยินยอมจากคนไข้ได้มากทีสุด ยังเป็นข้อมูลบ่งชี้เฉพาะบุคคล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ ลดความผิดพลาดของข้อมูลแต่ละบุคคล ที่จะเข้ามาจัดการความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพอย่างดี

Patient Management

คุณสมบัติของระบบบริหารคนไข้ (Patient Management )

 

ซอฟต์แวร์ ClinicSoft สำหรับการจัดการด้าน แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ในโรงพยาบาลและคลินิกมีฟังก์ชันต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
1. การกำหนดเวลาการนัดหมาย ช่วยให้พนักงานกำหนดเวลา กำหนดเวลาใหม่ และจัดการการนัดหมายของผู้ป่วยได้ ฟังก์ชันนี้มักจะมีการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนสำหรับทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
2. การลงทะเบียนผู้ป่วย อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และเก็บรักษาบันทึกผู้ป่วยที่กลับมา ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการรักษาพยาบาล และรายละเอียดการประกันภัย
3. การจัดการเวชระเบียน ช่วยให้สามารถสร้าง การจัดเก็บ และการเรียกค้นเวชระเบียนของผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงประวัติการรักษา รายงานการวินิจฉัย บันทึกการใช้ยา และบันทึกของแพทย์
4. การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ ทำหน้าที่เชื่อมโยงกับระบบ POS ทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้ การประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจัดการการชำระเงินและยอดคงค้าง
5. การจัดการคิว ช่วยในการจัดการการไหลเวียนของผู้ป่วยผ่านระบบคิวที่มีประสิทธิภาพ ลดเวลาการรอคอย และปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ป่วย
6. การจัดการใบสั่งยา ช่วยแพทย์ในการสั่งจ่ายยา ซึ่งสามารถส่งไปที่ร้านขายยาได้โดยตรง ระบบนี้มักจะมีการตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยาด้วย
7. บูรณาการการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการ ผสานรวมกับบริการวินิจฉัยและห้องปฏิบัติการเพื่อการสั่งซื้อและการดึงผลการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
8. การวิเคราะห์และการรายงาน จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับสร้างรายงานและการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ข้อมูลประชากรของผู้ป่วย อาการเจ็บป่วยทั่วไป และอื่นๆ
9. การจัดการสินค้าคงคลัง โดยเป็นการเชื่อมโยงกับระบบ POS จัดการสต็อกเวชภัณฑ์และยา รวมถึงการแจ้งเตือนสำหรับสินค้าในสต็อกต่ำ
10. การจัดการข้อเสนอแนะและการสำรวจ อำนวยความสะดวกในการรวบรวมความคิดเห็นและการสำรวจของผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ โดยเชื่อมโยงกับระบบ CRM

 

Patient

จัดการข้อมูลคนไข้

จัดการดึงข้อมูล - บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรหัสลูกค้า, ชื่อ นามสกุล,เลขที่บัตรประชาชน/Passport, วันเดือนปีเกิด, ส่วนสูง, น้ำหนัก,ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, Email, Line ID ซึ่งเป็นข้อมูลหลักเก็บลงฐานข้อมูล และระบบยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร smart card มายังระบบได้

จัดการเกี่ยวกับ Course

จัดการข้อมูลเกี่ยวกับ Course เช็คประวัติการทำหัตถการ (Treatment) ประวัติการใช้คอร์ส ทั้งหมดว่าใช้ไปเท่าไร รวมไปถึงระบบยังสามารถดึง Course ที่หมดอายุไปแล้ว กลับมา เช่น ลูกค้าซื้อใหม่แต่ใช้ บริการแบบเดิม ซึ่งสำนักงานใหญ่สามารถดึง Course กลับมาได้ แม้จะหมดอายุแล้วก็ตาม แล้วระบบจะทำการตัดสิ้นสุดคอร์สเพื่อรับรู้รายได้ ซึ่งจะกระทบกับ Inventory โดยการผูกอุปกรณ์ ยา และ สิ่งที่ต้องใช้งาน เข้ากับ Inventory  เพื่อแจ้งผลกำไร ขาดทุนขององค์กรได้

จัดการเกี่ยวกับ ใบสั่งขาย การชำระเงิน ประกันภัยของคนไข้ แฟ้มข้อมูลคนไข้

ระบบจะแสดงข้อมูลใบสั่งขาย การชำระเงิน ประกันภัยของคนไข้ แฟ้มข้อมูลคนไข้ จากการจัดการคอร์สมาแสดง ระบบทำการล็อกลูกค้ากรณีที่จ่ายเงินครอบคลุมการรักษาเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น มีระบบแจ้งเตือนสถานะว่าลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ครั้งต่อไป จนกว่าจะชำระเงินอีกครั้ง สามารถพิมพ์สลิปเพื่อให้ลูกค้าเซ็นต์ยืนยันการรับบริการ เพื่อป้องการการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น